سقف سبک پیش ساخته LCP

آزمایشات


عملکرد فنی این سقف از جهات گوناگون توسط آزمایشگاه سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور مورد آزمایش قرار گرفته است. برخی از مهمترین این آزمایشات عبارتند از:

1- آزمون بارگذاری متمرکز بر روی سقف.
2- آزمون خمش سقف تحت اثر بارهای ثقلی.
3- آزمون ارتعاش وتعیین فرکانس طبیعی سقف.
4- آزمون مقاومت فشاری بتن سبک مورد استفاده در سقف.
5- آزمون کشش ورق از نمونه ورق ها و ناودانی های بکاررفته در سقف.

در ادامه نتایج حاصل از آزمایشات ارائه شده است:
مدل سازي، تحلیل و طراحی:
براي مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه هایی که در آنها از سقف LCP استفاده می شود می توان از نرم افزارهای رایج مانند ETABS استفاده نمود و نتایج آن را برای طراحی سازه به کار برد. برای محاسبه بار مرده سقف جزئیات زیر را بایستی در نظر گرفت.

مدل سازی انفرادی پنل:
براي كنترل و بررسی رفتار پانل از نرم افزارهای مختلفی استفاده شده است. اما با توجه به اینکه یکی از نرم افزارهای کاربردی و رایج در بین مهندسین محاسب نرم افزار ETABS میباشد برای کنترل باربري ثقلي پانل، یک نمونه از آن به صورت یک تیر با تکیه گاه های ساده که تحت بار مرده Kg/m^2 320 و بار زنده Kg/m^2 200 میباشد مدلسازي شده است.

براي پانلی به عرض 60 سانتیمتر، بارگذاري بر اساس بارهاي مرده و زنده محاسبه شده است. ارتفاع ناودانی در این پانل 12 سانتیمتر و ضخامت آن 3 میلیمتر است. نتايج طراحي حاصل از خروجی نرم افزاردر زير ارائه شده است.
تأمین صلبیت:
برای ایجاد صلبیت و یکپارچگی سقف تحت اثر بارهای جانبی از مهاربندهای افقی استفاده می شود. این مهاربندها در تمامی چشمه های سقف و در بین ستونها اجرا شده و در محل برخورد با تیرهای فرعی و پانلهای سقف به آنها جوش ویا پیچ می شوند.